Historie školy

1. září 1959 - Učňovská škola Žďár nad Sázavou

Vznik školy si vyžádala potřebnost zaměření do sféry obchodu a služeb. Z jiných učilišť byly převedeny obory zedník, elektromechanik, elektromontér, automechanik. Nově byl otevřen učební obor prodavač se zaměřením smíšené zboží a potravinářské zboží.

V tomto počátku měla škola celkem 11 tříd. Pedagogický sbor tvořili převážně externí pracovníci. Učební obory se postupně obměňují a stabilizují se v nabídce prodavač smíšeného zboží, potravinářského zboží, textilního zboží, kuchař – číšník a zedník. Škola nemá vlastní budovu. Zpočátku je v pronájmu ve SPŠS a následně v budově domova mládeže strojírenského učiliště, které se stěhuje do nové budovy k mateřskému podniku ŽĎAS. 

26. ledna 1976 – slavnostní otevření domova mládeže

Budova DM byla vystavěna vlastními silami. Podíleli se na ní učni oboru zedník a při pomocných pracích byli začleněni pedagogové a učni ostatních oborů.

1. září 1979 – Střední odborné učiliště obchodní

V souvislosti s přeměnou výchovně vzdělávací soustavy vzniká střední odborné učiliště, které od 1. ledna 1980 přechází pod resort Českého svazu spotřebních družstev. Jsou zařazeny nové obory – učební obor aranžér a maturitní obor ekonom obchodního provozu.

1981 – přístavba domova mládeže

Školní kuchyň jako přístavba DM umožní vlastní stravování nejen ubytovaných žáků, ale celé školy. Současně je v přístavbě umístěna 1 odborná učebna pro výuku oboru aranžér a jeden velký pokoj pro 16 chlapců oboru zedník, později přeměněn na klubovnu.

1.září 1986 – slavnostní otevření budovy školy

Konečně škola získává vlastní prostory pro výuku. 12 kmenových učeben, učebna fyziky, učebna chemie, učebna psaní strojem. Aranžéři získávají zázemí v odborné učebně pro aranžování a prostory dílen. Učitelé mají své kabinety a v jednotlivých učebnách je dostatek prostoru pro sbírky a pomůcky na výuku.

1. září 1990 – Střední odborné učiliště, družstevní podnik

Další přeměna v souvislosti se změnami ve společnosti a koncepcí ministerstva školství. Zřizovatelem zůstává Český svaz spotřebních družstev, který se přejmenovává na Svaz českých a moravských družstev se sídlem v Praze.

1. ledna1993 – Střední odborné učiliště obchodní a Střední odborná škola SČMSD, s.r.o.

Transformací družstevního sektoru rozhodl zřizovatel zařadit školu do sítě škol jako školu soukromou. Od září je zařazen nový studijní obor obchodní akademie a zároveň jsou zedníci převedeni na strojírenské učiliště. Postupně se upravuje interiér a vytváří se podmínky pro další nové obory, které vytvářejí předpoklad úspěšného fungování v konkurenci ostatních středních škol.

Květen 2006 – Střední škola obchodní a služeb SČMSD, s.r.o.

Poslední změna názvu školy, která nejlépe vystihuje zaměření jednotlivých oborů vzdělání.

1. září 2007 - Ekonomické lyceum

Nově je otevřen obor vzdělání s maturitní zkouškou 78-42-M/002 Ekonomické lyceum.

Jedná se o gymnaziální typ studia s profesním zaměřením ekonomického směru. Obor představuje novou vzdělávací cestu pro žáky, kteří mají zájem o vysokoškolské studium ekonomických, případně právnických směrů (není však podmínkou, absolvent je připraven studovat na jakékoli vysoké škole humanitního nebo přírodovědného zaměření). Ve školním roce 2007/2008 bylo přijato do 1. ročníku 21 studentů.