Školní poradenské pracoviště

Kontakty

Výchovný poradce

Kariérový poradce

Školní metodik prevence (závislosti)

tel:    566 655 023, 730 545 135

tel:    566 655 023, 730 545 135

tel:    566 655 023

Činnosti poradců

Výchovný poradce – Mgr. Jitka Hošková

 • Pomoc žákům při řešení výchovných, vzdělávacích, komunikačních, ale i osobních problémů. („Nabízím Vám tedy možnost svěřit se se svým problémem a společně pak můžeme najít řešení“!)
 • Respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení.
  (Jedinou výjimkou z pravidla respektování důvěrnosti je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací!)
 • Pomoc pedagogům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, řešení individuálních studijních problémů a plánů studentů. Doporučování vhodných vzdělávacích metod.
 • Pomoc rodičům v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů svého dítěte, zejména jedná-li se o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Nabídka možnosti zprostředkování spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb.

Konzultační hodiny

A týden (sudý)Úterý
10:00 - 16:00
B týden (lichý)Úterý
10:00 - 16:00

Mimo konzultační hodiny po individuální domluvě.


Kariérový poradce – Mgr. Jitka Hošková

 • Problematika kariérového poradenství, tj. poradenské činnosti k volbě povolání či dalšího vzdělávání.
 • Pomoc při rozhodování o další vzdělávací či profesní dráze žáků a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Individuální poradenství k volbě povolání žákům a rodičům ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Metodická pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků.
 • Podpora při vytváření osobního portfolia.

Konzultační hodiny

A týden (sudý)Středa
 8:00 - 14:00
B týden (lichý)Středa
 8:00 - 14:00

Mimo konzultační hodiny po individuální domluvě.


Školní metodik prevence (závislosti) – Mgr. Kateřina Suchá

Nabídka konzultací žákům i rodičům formou osobní i telefonickou v oblastech prevence sociálně patologických jevů:

 • užívání návykových látek
 • kriminalita, vydírání, vyhrožování, krádeže
 • kyberkriminalita, stalking (sledování, pronásledování), kyberšikana
 • gambling a závislostní chování
 • agrese, vandalismus, šikana, extremismus a jiné násilí

Konzultační hodiny

A týden (sudý)
Úterý10:00 - 16:00
B týden (lichý)
Úterý
10:00 - 16:00

Mimo konzultační hodiny po individuální domluvě.


1608131447_1608131447601.png