Závěrečné zkoušky

Studium tříletých učebních oborů Aranžér, Kuchař – číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.

 

TERMÍNY A PODROBNOSTI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK


Termíny závěrečných zkoušek 

Obor vzdělávání
Druh zkoušky
písemná
praktická
ústní
Aranžér
4. 6. 2021
7. 6. - 9. 6. 2021
16. 6. 2021
Kuchař - číšník
4. 6. 2021
7. 6. - 11. 6. 2021
18. 6. 2021
Kadeřník
4. 6. 2021
7. 6. - 10. 6. 2021
17. 6. 2021
Rekondiční  a sportovní masér
4. 6. 2021
7. 6. - 9. 6. 2021
16. 6. 2021


Složení zkušebních komisí 

Harmonogram závěrečných zkoušek 

Aktuální informace k závěrečným zkouškám


DALŠÍ INFORMACE

Ukončování studia závěrečnou zkouškou 

  • Závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Jednotlivé zkoušky jsou hodnoceny samostatně. Témata na jednotlivé části závěrečné zkoušky vybírá ředitelka školy z informačního systému NZZ (jedná se tedy o celostátně zadané otázky). 
  • Pro písemnou zkoušku v oboru vzdělání, kde se témata generují z banky úkolů, ředitelka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře). Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. V případě elektronické formy (na počítači) se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů. V případě písemné formy (na papíře) každému žákovi vygeneruje a jedno téma přidělí ředitelka školy. Ve školním roce 2020/2021 probíhá zkouška písemnou formou. 
  • Pro praktickou zkoušku ředitelka školy převezme z jednotného zadání libovolný počet témat. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Součástí praktické zkoušky v oborech vzdělání Kuchař – číšník a Kadeřník je prezentace a obhajoba výsledků samostatné odborné práce (SOP). Témata SOP jsou součástí jednotného zadání ZZ. Losování témat SOP probíhá v únoru, žáci zpracovávají SOP ve stanoveném časovém rozpětí a odevzdají ji v termínu stanoveném ředitelkou školy, nejpozději 3 týdny před závěrečnou klasifikací. Hodnocení a klasifikace praktické zkoušky probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí jednotného zadání. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky. 
  • Pro ústní zkoušku stanoví ředitelkaškoly 25 až 30 témat zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a otázky ze světa práce. Z nich si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
  • Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. 

Náhradní a opravné zkoušky 

  • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v červnu následujícího roku. Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky. Žák, který nekonal závěrečnou zkoušku v červnu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a který ukončí poslední ročník vzdělávání do 31. srpna příslušného školního roku, koná závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí. 
  • Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání. 
  • Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit.