Centrum celoživotního učení

Naše škola je zapojena do projektu UNIV 2 – KRAJE, ve kterém budeme kromě výuky pro své žáky nabízet i nejrůznější formy vzdělávání pro dospělé. UNIV 2 - KRAJE je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje na projekt UNIV- uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, kterého se zúčastnily vybrané školy v 6 krajích ČR v letech 2005 – 2008.


Cíle projektu:
Obecným cílem projektu je proměna středních škol z institucí poskytující počátečních vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení

Dílčí cíle projektu:

  • motivovat školy, jejich učitele a všechny další aktéry k proměně školy
  • proměnit postupně střední školu v centrum celoživotního učení
  • vytvářet systematicky sítě těchto center celoživotního učení
  • prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence učitelů škol zapojených do projektu
  • připravit modulově koncipované programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
  • podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zefektivnit zejména obory vzdělání s nízkou mírou uplatnitelnosti
  • spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání se zaměstnavateli a dalšími aktéry na trhu práce
  • vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání
  • podpořit informovanost všech obyvatel ČR o nabídce dalšího vzdělávání


Naše škola vytvořila jedenáctičlenný tým učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, který bude v průběhu tří let vytvářet vzdělávací programy dle aktuálních potřeb regionu. Členem týmu je rovněž pedagog, který se specializuje na karierové poradenství.


Zodpovědné osoby: Mgr. Musil - mentor, Ing. Jana Rudelová - metodik