Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zvyšování kvalifikace a rozšiřování dovedností pedagogických pracovníků Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.


Naše škola zaujímá v regionu významné místo v nabídce učebních oborů z oblasti osobních služeb a studijních oborů s ekonomickým zaměřením. Za více než 50leté působení na trhu vzdělávání jsme prošli několika zásadními změnami.
Důkazem naší pedagogické práce jsou velmi dobré výsledky našich studentů v prvním roce státních maturit a dlouholeté vynikající umístění našich žáků na přehlídkách odborných dovedností. V rámci programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost se podílíme na realizaci programů, které zvyšují kvalitu vzdělávacího procesu studentů.
V posledních letech jsme se díky projektům z EU zaměřili i na rozšíření aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání. Naši pedagogové působí jako certifikovaní lektoři pro vzdělávání dospělých v rámci jazykových a rekvalifikačních kurzů či vzdělávání seniorů.
Jsme si vědomi, že největší podíl na úspěchu školy má kvalifikovaný učitel, který je nejen odborníkem ve svém oboru, ale je schopen v podmínkách dnešní školy uplatnit adekvátní pedagogické a psychologické metody a moderní techniku. Jazykové znalosti jsou v období tak rychlého rozvoje mezinárodní spolupráce samozřejmostí. Naším cílem je udržet i v budoucnu pozici kvalitního vzdělavatele a proto jsme se
rozhodli věnovat náležitou pozornost profesnímu růstu všech pedagogů.

Na projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.“ v rámci programu OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost jsme začali pracovat v roce 2011, kdy jsme zjišťovali potřeby a požadavky našich pedagogických pracovníků formou dotazníkového šetření. Následně jsme je zpracovali v analýze vzdělávacích potřeb. Náš projekt bude trvat celkem 14 měsíců, a to od 1. března 2012 do 30. dubna 2013. Dotace, kterou nám poskytovatel schválil, je ve výši 1 215 239, 28 Kč a z části bude využita na vzdělávání zaměstnanců, z části na mzdy realizačního týmu a z části na technické vybavení, které je zapotřebí pro realizaci vzdělávacích kurzů.

Vzdělávání bude realizováno formou kurzů akreditovaných MŠMT pro DVPP, kdy některé kurzy budou probíhat v učebnách naší školy a některé mimo školu. Hlavní pilíře projektu jsou tzv. klíčové aktivity, které se člení na:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na využívání ICT ve výuce
  • Příprava pedagogických pracovníků na využívání inovativních vyučovacích metod, forem a způsobů organizace výuky k naplnění cílů kurikulární reformy
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na cizí jazyky


Obsah projektu je různorodý a zaměřený několika směry, proto věříme, že si každý z pedagogů odnese z projektu spoustu nových informací a dovedností, které budou přínosné nejen pro ně, ale i pro naši školu a studenty.